Happy Thanksgiving



                                         
                                                               I got the wishbone!