Happy Thanksgiving                                         
                                                               I got the wishbone!